Ocena dostępności serwisu

Jak już wspominałam, w serwisie alfa-bytom.pl brak jest treści naruszających kryteria sukcesu na poziomie A, AA i AAA.

Spełnione kryteria sukcesu, wykraczające poza obowiązujący w Europie poziom zgodności WCAG AA, dotyczą tych, które w poniższej — autorskiej tabelioznaczyłam poziomem zgodności AAA.

Raport z wdrożenia WCAG w serwisie alfa-bytom.pl Pierwsza kolumna od lewej strony wskazuje zasady, druga — wytyczne, trzecia — kryteria sukcesu, czwarta — niezbędny poziom zgodności, piąta — faktyczny poziom zgodności
ZasadyWytyczneKryteria sukcesuWymagany poziom zgodności WCAG 2.2Wymagany poziom zgodności WCAG 2.1Faktyczny poziom zgodności
1 — Postrzegalność1.1 — Alternaty­wa w postaci tekstu
1.1.1 — Treść nietekstowa

Wszystkie treści nietekstowe, prezentowane użytkownikowi, mają alternatywę tekstową, pozwalającą zrozumieć przeznaczenie. Jeśli treść nietekstowa pełni funkcję dekoracyjną (nie niosącą ze sobą żadnej informacji lub funkcjonalności), jest wdrożona w sposób umożliwiający technologiom wspomagającym jej zignorowanie.

AAA
1.2 — Dostę­pność mediów zmiennych w czasie
1.2.1 — Tylko audio lub tylko wideo (nagranie)

Zapewniona jest alternatywa tekstowa dla nagrań dźwiękowych przedstawiająca tę samą treść, co nagranie audio.

Zapewniona jest alternatywa tekstowa albo audiodeskrypcja dla nagrań zawierających tylko wideo, przedstawiająca tę samą treść, co nagranie wideo.

AAnd.
1.2.2 — Napisy rozszerzone (nagranie)

Do wszystkich nagrań audio w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz), z wyjątkiem sytuacji, kiedy są one alternatywami dla tekstu i w taki sposób są oznaczone, zapewnione są napisy rozszerzone .

AAnd.
1.2.3 — Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie)

Zapewniona jest alternatywa dla multimediów lub audiodeskrypcja dla nagrań wideo w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz), z wyjątkiem sytuacji, kiedy są one alternatywami dla tekstu i w taki sposób są oznaczone.

AAnd.
1.2.4 — Napisy rozszerzone (na żywo)

Do wszystkich treści audio w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz) przekazywanych na żywo zapewnione są napisy rozszerzone.

AAAAnd.
1.2.5 — Audiodeskrypcja (nagranie)

Zapewniona jest audiodeskrypcja dla wszystkich nagrań wideo w multimediach zsynchronizowanych.

AAAAnd.
1.2.6 — Język migowy (nagranie)

Zapewnione jest tłumaczenie w języku migowym wszystkich nagrań audio w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz).

AAAAAAnd.
1.2.7 — Rozszerzona audiodeskrypcja (nagranie)

Jeśli przerwy w ścieżce dźwiękowej nagrania nie pozwalają na zamieszczenie audiodeskrypcji przekazującej sens treści w wystarczającym stopniu, dla wszystkich nagrań wideo w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz) zapewniona jest rozszerzona audiodeskrypcja.

AAAAAAnd.
1.2.8 — Alternatywa dla mediów (nagranie)

Zapewniona jest alternatywa dla wszystkich nagrań w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz) oraz dla wszystkich nagrań tylko wideo (sam obraz).

AAAAAAnd.
1.2.9 — Tylko audio (na żywo)

Zapewniona jest alternatywa dla multimediów przedstawiająca informacje takie same, jak w przekazie tylko audio na żywo .

AAAAAAnd.
1.3 — Możliwość adaptacji — Odpowie­dnia (zrozumia­ła) prezen­tacja zawartości
1.3.1 — Informacje i relacje

Informacje, struktura i relacje danych ułatwiają zrozumienie treści.

AAA
1.3.2 — Zrozumiała kolejność

Treść prezentowana jest w zrozumiałej, prawidłowej kolejności odczytu.

AAA
1.3.3 — Właściwości zmysłowe

Instrukcje dotyczące zrozumienia i obsługi treści nie opierają się wyłącznie na właściwościach zmysłowych; takich jak kształt, rozmiar, wzrokowa lokalizacja, orientacja w przestrzeni lub dźwięk.

AAA
1.3.4 — Orientacja

Orientacja nie jest zablokowana. Zawartość nie ogranicza swojego widoku i działania tylko do jednej orientacji wyświetlania (pionowej lub poziomej).

AAAAAA
1.3.5 — Określenie pożądanej wartości

Odpowiednie etykiety, instrukcje i atrybut type mogą pomóc użytkownikom zrozumieć cel pól wejściowych formularzy.

AAAAAA
1.3.6 — Określenie przeznaczenia

Serwis wykorzystuje punkty orientacyjne ARIA do identyfikowania regionów strony. Poprzez dodanie semantyki lub metadanych informacje o tym, co reprezentuje dana ikona, region lub komponent, stają się zrozumiałe dla użytkownika.

AAAAAAAAA
1.4 — Możliwość rozróżnie­nia — Ułatwienie percepcji treści
1.4.1 — Użycie koloru

Kolor nie jest jedynym wizualnym środkiem przekazywania informacji, wskazywania czynności, skłaniania do reakcji lub rozróżniania elementów wizualnych.

AAA
1.4.2 — Kontrola odtwarzania dźwięku

Na stronach serwisu nie występują dźwięki odtwarzane automatycznie.

AAA
1.4.3 — Kontrast (minimum)

Strony serwisu uwzględniają potrzeby osób mających kłopot z rozróżnianiem kolorów. Stąd istnieje możliwość samodzielnego wyboru wysokokontrastowej wersji tekstowej.

Wizualna prezentacja tekstu i obrazów tekstu zapewnia prawidłowe współczynniki kontrastu.

AAAAAA
1.4.4 — Zmiana rozmiaru tekstu

Użytkownicy serwisu mają możliwość powiększania tekstu przez zmianę wielkości fontu (czcionki) i skalowania całej zawartości stron. Wizualnie renderowany tekst może być przeskalowany do 200 procent bez utraty treści i funkcjonalności.

AAAAAA
1.4.5 — Obrazy tekstu

Strony serwisu zawierają kontrolki, które pozwalają użytkownikowi dostosować rozmiar czcionki oraz kolory pierwszego planu i tła. Cytaty przedstawiono kursywą. Do prezentacji nagłówków autor używa arkusze stylów. Zrzuty ekranów prezentowane są dodatkowo w postaci tekstu dostępnego z poziomu stron.

AAAAAA
1.4.6 — Kontrast (wzmocniony)

Wizualna prezentacja tekstu i obrazów tekstu ma prawidłowy współczynnik kontrastu.

AAAAAAAAA
1.4.7 — Niska głośność lub bez dźwięków w tle

Brak jest automatycznie uruchamianych dźwięków w tle stron serwisu.

AAAAAAAAA
1.4.8 — Prezentacja wizualna

W ramach wizualnej prezentacji bloków tekstu można osiągnąć:

 1. Kolory pierwszego planu i tła mogą być wybrane przez użytkownika. Ma od do dyspozycji 4 warianty.
 2. Szerokość nie przekracza 80 znaków.
 3. Tekst nie jest wyjustowany do prawego marginesu.
 4. Odstęp między wierszami wynosi co najmniej półtora odstępu w akapitach, a odstępy między akapitami są co najmniej 1,5 raza większe niż odstępy między wierszami.
 5. Rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających, nie wymagając od użytkownika, chcącego odczytać cały wiersz, przesuwania tekstu w poziomie przy zmaksymalizowanym oknie ekranu.
AAAAAAAAA
1.4.9 — Obrazy tekstu (bez wyjątku)

Obrazy tekstu są używane tylko do czystej dekoracji.

AAAAAAAAA
1.4.10 — Dopasowanie do ekranu

Wszystkie strony serwisu z kaskadowymi arkuszami stylów zależnych od mediów, przechodzą wolną od błędów i ostrzeżeń walidację Cascading Style Sheets Specification (CSS)World Wide Web Consortium (W3C).

Treść może być prezentowana bez utraty informacji lub funkcjonalności i bez konieczności przewijania w dwóch wymiarach dla:

 1. Pionowego przewijania zawartości o szerokości odpowiadającej 320 pikselom CSS;
 2. Poziomego przewijania zawartości na wysokości odpowiadającej 256 pikselom.
AAAAAA
1.4.11 — Kontrast elementów nietekstowych

Wizualna prezentacja obiektów graficznych, wymaganych dla zrozumienia treści, ma współczynnik kontrastu co najmniej 3: 1 w stosunku do sąsiednich kolorów:

AAAAAA
1.4.12 — Odstępy w tekście

W treści zaimplementowanej przy użyciu języka znaczników, które obsługują następujące właściwości stylu tekstu, nie następuje utrata treści ani funkcjonalności po ustawieniu wszystkich poniższych wartości:

 1. Wysokość linii (odstęp między wierszami) do co najmniej 1,5-krotności rozmiaru fontu;
 2. Rozstaw następujących akapitów co najmniej 2 razy większy od rozmiaru fontu;
 3. Odstępy między literami (tracking) do co najmniej 0,12-krotności rozmiaru fontu;
 4. Odstępy między wyrazami do co najmniej 0,16 wielkości fontu.
AAAAAA
1.4.13 — Treści spod kursora lub fokusu

Oto przypadki gdy uaktywnienie, a następnie usunięcie wskaźnika myszy lub fokusu klawiatury powodują, że dodatkowa, wizualna zawartość staje się widoczna:

 1. podpowiedzi przeglądarki utworzone przy użyciu atrybutu HTML
 2. użycie wskaźnika myszy (hover)
 3. użycie atrybutu role='tooltip'
 4. użycie pseudoklas hover i focus
AAAAAA
2 — Funkcjonalność2.1 — Dostę­pność z klawiatury
2.1.1 — Klawiatura

Strony serwisu mają przypisane role, będące tekstem lub liczbą, poprzez które oprogramowanie może określać strukturę i funkcję elementów. Zapewnienie ról, które zastąpiły skróty klawiaturowe, umożliwia zgodność z technologiami wspomagającymi, takimi jak np. czytniki ekranu. Dzięki nim potrzebujący mogą przeczytać informacje tekstowe za pomocą syntezatora mowy lub w alfabecie Braille'a.

Wszystkie funkcjonalności w treści są obsługiwane za pomocą interfejsu klawiatury, bez wymogu określonego czasu użycia poszczególnych klawiszy.

AAA
2.1.2 — Bez pułapki na klawiaturę

Fokus klawiatury można przenieść na komponent strony za pomocą interfejsu klawiatury.

AAA
2.1.3 — Klawiatura (bez wyjątków)

Wszystkie funkcjonalności w treści są obsługiwane za pomocą interfejsu klawiatury, bez wymogu określonego czasu użycia poszczególnych klawiszy.

AAAAAAAAA
2.1.4 — Jednoznakowe skróty klawiaturowe

W serwisie nie zaimplementowano jednoznakowych skrótów klawiaturowych.

AAA
2.2 — Dostoso­wanie czasu
2.2.1 — Możliwość dostosowania czasu

Czas korzystania z treści nie jest automatycznie ograniczany.

AAA
2.2.2 — Pauza, zatrzymanie, ukrycie

W serwisie brak jest treści, która automatycznie się przesuwa, porusza, migocze lub przewija.

AAA
2.2.3 — Bez ograniczeń czasowych

W serwisie brak jest treści podlegających ograniczeniom czasowym.

AAAAAAAAA
2.2.4 — Przerywanie

Przerywanie pracy może być odłożone w czasie przez użytkownika.

AAAAAAAAA
2.2.5 — Ponowne potwierdzenie autentyczności

W serwisie brak jest sesji autoryzowanych przez użytkownika.

AAAAAAAAA
2.2.6 — Ostrzeżenie o limicie czasu

Wdrożone technologie powodują, że użytkownicy nie muszą być ostrzegani o limicie czasu bezczynności, którego przekroczenie mogłoby spowodować utratę danych.

AAAAAAAAA
2.3 — Ataki padaczki
2.3.1 — Trzy błyski lub wartości poniżej progu

W treści stron serwisu brak jest elementów, które migają więcej niż trzy razy w ciągu jednej sekundy i błysków poniżej ogólnych progów błysku i czerwonego błysku.

AAA
2.3.2 — Trzy błyski

Strony internetowe serwisu nie zawierają w swojej treści niczego, co błyska częściej niż trzy razy w ciągu jednej sekundy.

AAAAAAAAA
2.3.3 — Animacja po interakcji

Na stronach serwisu brak jest animacji i interakcji.

AAAAAAAAA
2.4 — Możliwość nawigacji
2.4.1 — Możliwość pominięcia bloków

Wszystkie strony serwisu mają mechanizm nawigacji utworzony z bloku łączy tekstowych. Położenie bieżącej strony w hierarchii serwisu przedstawione jest w postaci listy stron, które znajdują się wyżej.

Na wszystkich stronach serwisu dostępny jest mechanizm umożliwiający pomijanie bloków treści.

AAA
2.4.2 — Tytuł strony

Każda strona serwisu ma własny tytuł, opisujący temat lub cel, tworzony w oparciu o ustalony wzorzec.

AAA
2.4.3 — Kolejność fokusu

Elementy, na które można ustawić fokus, otrzymują go w kolejności, która zachowuje znaczenie i funkcjonalność.

AAA
2.4.4 — Cel łącza (w kontekście)

Cel każdego łącza można określić na podstawie samego tekstu łącza lub tekstu łącza wraz z jego programowo określonym kontekstem.

AAA
2.4.5 — Wiele dróg

Dostępnych jest więcej niż jeden sposób zlokalizowania strony internetowej w zestawie stron internetowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy strona internetowa jest wynikiem lub etapem procesu.W Mapie stron serwisu dostępne są odnośniki do ważniejszych podstron, a na wszystkich podstronach dostępny jest spis treści. Stanowi on pomoc nawigacyjną, która zapewnia uporządkowaną listę odnośników do głównych nagłówków sekcji w treści.

AAAAAA
2.4.6 — Nagłówki i etykiety

Wszystkie nagłówki i etykiety opisują temat lub cel treści.

AAAAAA
2.4.7 — Widoczny fokus

Każdy interfejs posiadający możliwość obsługi przy pomocy klawiatury ma tryb obsługi, w którym fokus klawiatury jest stale widoczny.

AAAAAA
2.4.8 — Lokalizacja

Zapewniona jest informacja, w którym miejscu w zestawie stron internetowych znajduje się użytkownik.

AAAAAAAAA
2.4.9 — Cel łącza (z samego łącza)

Istnieje mechanizm umożliwiający zidentyfikowanie celu każdego łącza z samej jego treści.

AAAAAAAAA
2.4.10 — Nagłówki sekcji

Nagłówki sekcji treści są używane do jej porządkowania.

AAAAAAAAA
2.4.11 — Fokus nie zasłonięty — minimalny

Kiedy komponent interfejsu użytkownika otrzymuje fokus klawiatury, pozostaje on widoczny, nie zasłonięty przez inną treść.

AAnieAA
2.4.12 — Fokus nie zasłonięty — ulepszony

Kiedy komponent interfejsu użytkownika otrzymuje fokus klawiatury, żaden ze wskaźników fokusu nie jest zasłonięty przez swoją treść.

AAAnieAAA
2.4.13 — Wygląd ostrości

Wskaźniki ostrości mają wystarczający kontrast kolorów i wystarczający rozmiar.

AAAnieAAA
2.5 — Metody obsługi
2.5.1 — Gesty dotykowe

Wszystkie funkcje, które używają gestów wielopunktowych lub opartych na ścieżce do operacji, mogą być obsługiwane za pomocą jednego wskaźnika bez gestu opartego na ścieżce, chyba że niezbędny jest gest wielopunktowy lub oparty na ścieżce.

Uwaga: Wymóg dotyczy treści internetowych, które interpretują działania wskaźnika (tj. nie dotyczy to działań wymaganych do obsługi agenta użytkownika lub technologii wspomagającej).

AAA
2.5.2 — Rezygnacja ze wskazania

W przypadku funkcji, które można obsługiwać za pomocą pojedynczego wskaźnika — zdarzenie down nie jest wykorzystywane do wykonywania jakiejkolwiek części funkcji.

AAA
2.5.3 — Etykieta w nazwie

W przypadku komponentów interfejsu użytkownika z etykietami — tekst etykiety występuje na początku nazwy.

AAA
2.5.4 — Aktywowanie ruchem

Funkcjonalność, która może być obsługiwana przez ruch urządzenia lub ruch użytkownika, może być również obsługiwana przez komponenty interfejsu użytkownika.

AAA
2.5.5 — Rozmiar celu dotykowego

Wysokość i szerokość ikon i buttonów, widzianych w wersji pełnoekranowej, nie jest mniejsza niż 48 pikseli.

AAAAAAAAA
2.5.6 — Równoległy mechanizm wprowadzania danych

Treści internetowe nie ograniczają możliwości korzystania z modalności wejściowych dostępnych na platformie, z wyjątkiem sytuacji, w których ograniczenie jest niezbędne, wymagane do zapewnienia bezpieczeństwa treści.

AAAAAAAAA
2.5.7 — Ruchy przeciągania

Brak potrzeby alternatywnych sposobów przeciągania.

AAniend.
2.5.8 — Rozmiar celu — minimalny

Cele interaktywne i przestrzeń między nimi ma rozmiar co najmniej 24×24 pikseli.

AAnieAA
3 — Zrozumiałość3.1 — Możliwość odczytania
3.1.1 — Język strony

Wszystkie strony serwisu posiadają poprawnie zdeklarowany język ludzki.

AAA
3.1.2 — Język części

Dzięki wdrożonym rozwiązaniom technologie wspomagające, jak i konwencjonalne aplikacje klienckie, dokładnie renderują treści napisane w różnych językach. Stworzono też możliwość ich odczytania na głos po aktywacji ikony wskazującej taką możliwość.

AAAAAA
3.1.3 — Nietypowe słowa

Nietypowe i specjalistyczne słowa, zwroty i skróty z ich definicjami przybliżane są w słowniku, na podstronie internetowej, gdzie występują.

AAAAAAAAA
3.1.4 — Skróty

Rozszerzona forma każdego akronimu lub symbolu wieloznacznego jest dostępna przy pierwszym pojawieniu się skrótu w treści.

AAAAAAAAA
3.1.5 — Poziom umiejętności czytania

Tekst, po usunięciu nazw własnych i tytułów, nie wymaga umiejętności czytania na poziomie wyższym niż poziom gimnazjalny.

AAAAAAAAA
3.1.6 — Wymowa

Wdrożono mechanizm, za pomocą którego można sprawdzić wymowę słów, których znaczenie jest niejasne w danym kontekście bez znajomości ich wymowy.

AAAAAAAAA
3.2 — Przewidy­walność
3.2.1 — Po otrzymaniu fokusu

Gdy fokus zostanie ustawiony na którykolwiek składnik interfejsu użytkownika, nie inicjuje on zmiany kontekstu.

AAA
3.2.2 — Podczas wprowadzania danych

Zmiana ustawień dowolnego komponentu interfejsu użytkownika nie powoduje automatycznie zmiany kontekstu.

AAA
3.2.3 — Spójna nawigacja

Mechanizmy nawigacyjne, które są powtarzane na wielu stronach internetowych w ramach zestawu stron internetowych, występują w tej samej kolejności za każdym razem, gdy są powtarzane.

AAAAAA
3.2.4 — Spójna identyfikacja

Komponenty, które mają taką samą funkcjonalność w zestawie stron internetowych, są identyfikowane w spójny sposób.

AAAAAA
3.2.5 — Zmiana na żądanie

W serwisie brak jest automatycznie uruchamianych, nowych, okien czy automatycznie przesyłanych formularzy, które mogłyby spowodować nieoczekiwane zmiany kontekstu.

AAAAAAAAA
3.2.6 — Stała pomoc

Tam gdzie jest niezbędna stała pomoc, jest ona dostępna stale i w tym samym miejscu.

AnieA
3.3 — Pomoc przy wprowa­dzaniu informacji
3.3.1 — Identyfikacja błędu

Jeśli błąd wejściowy zostanie automatycznie wykryty, pozycja z błędem jest identyfikowana, a błąd jest opisywany użytkownikowi w formie tekstu.

AAA
3.3.2 — Etykiety lub instrukcje

Etykiety lub instrukcje są dostarczane, gdy treść wymaga wprowadzenia danych przez użytkownika.

AAA
3.3.3 — Sugestia korekty błędów

Jeśli błąd danych wejściowych zostanie automatycznie wykryty i znane są sugestie dotyczące korekty, wówczas sugestie są przekazywane użytkownikowi, chyba że zagroziłoby to bezpieczeństwu lub celowi treści.

AAAAAA
3.3.4 — Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym)

Tematyka serwisu nie powoduje zobowiązań prawnych i transakcji finansowych.

AAAAnd.
3.3.5 — Pomoc

Mając na względzie fakt, że w przypadku niektórych niepełnosprawności etykieta może okazać się niewystarczająca do opisania funkcji — zapewniono pomoc kontekstową. Tekst pomocy, w postaci odnośnika do danej pomocy, dostarcza informacje na temat wykonywanej czynności.

AAAAAAAAA
3.3.6 — Zapobieganie błędom (wszystkim)

Dane wprowadzane przez użytkowników są odwracalne.

AAAAAAAAA
3.3.7 — Wpis zbędny

Brak procesu rejestracji i potrzeby udostępniania danych.

Aniend.
3.3.8 — Dostępne uwierzytelnianie — minimum

Serwis nie wymaga zapamiętanie nazwy użytkownika i hasła w celu zalogowania.

AAniend.
3.3.9 — Uwierzytelnianie dostępne — ulepszone

Użytkownicy nie są zmuszani do zapamiętywania informacji ani do poprawnej pisowni.

AAAnieAAA
4 — Solidność4.1 — Kompaty­bilność
4.1.1 — Poprawność kodu

W treści wprowadzonej przy użyciu języka znaczników, elementy posiadają kompletne znaczniki początkowe i końcowe, elementy są zagnieżdżane według swoich specyfikacji, nie posiadają zduplikowanych atrybutów, a wszystkie ID są unikalne.

W kodzie HTML stron brak jest też innych błędów i ostrzeżeń. Walidację poszczególnych stron można sprawdzić pod adresem www.alfa-bytom.pl/deklaracja-dostepnosci/kontrola-kodu-stron.html

nieAA
4.1.2 — Nazwa, rola, wartość

W przypadku wszystkich komponentów interfejsu użytkownika (w tym między innymi: elementów formularzy, odsyłaczy i komponentów generowanych przez skrypty), nazwę i rolę określono; a powiadomienia o zmianach w tych elementach są dostępne dla technologii pomocniczych.

AAA
4.1.3 — Komunikaty o stanie

W treściach zaimplementowanych przy użyciu języka znaczników komunikaty o stanie zostały określone programowo za pomocą roli lub właściwości, dzięki czemu mogą być prezentowane użytkownikowi za pomocą technologii wspomagających bez skupiania się na fokusie.

AAAAAA

Prawo o dostępności

Europejski Akt o Dostępności (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r.) ma wejść w życie w czerwcu 2025 r. [Dz. Urz. UE L 151 z 07.06.2019, str. 70].

W odniesieniu do niektórych rodzajów produktów i usług określa on wspólne dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.

Rodzimą implementacją dyrektywy jest rządowy projekt ustawy o zapewnianiu dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze, z 6 grudnia 2023 r.

Wcześniej, na mocy dyrektywy eEurope 2002 jednostki organizacyjne państw UE zachęcały do zapewnienia serwisom internetowym dostępności zgodnej z wytycznymi W3C.

Wiążące w tym temacie stały się dokumenty odnoszące się do równości obywateli w dostępie do informacji:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (w tym Art. 32 i Art. 69);
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej (z dnia 6 września 2001 r.);
 • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (z dnia 17 lutego 2005 r.);
 • Karta Osób Niepełnosprawnych (Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1 sierpnia 1997 r.).

12 czerwca 2006 r. w Rydze, miała miejsce Konferencja Ministerialna ICT na rzecz Zintegrowanego Społeczeństwa Informacyjnego.

Zorganizowali ją rząd Republiki Łotwy, Austriacka Prezydencja oraz Komisja Europejska.

Deklaracja Ministerialna zobowiązała kraje sygnujące do zwiększenia eDostępności. Określiła też cele do realizacji, w tym:

 • likwidację barier technologicznych z uwzględnieniem pracowników w podeszłym wieku oraz ludzi starszych;
 • zwiększenie eDostępności oraz użyteczności poprzez wprowadzenie spójnych standardów zamówień publicznych w odniesieniu do wszystkich jednostek administracji publicznej;
 • zapewnienie dostępności publicznych stron internetowych do roku 2010 poprzez zgodność ze standardami i wytycznymi W3C;
 • wezwanie sektora prywatnego do rozważenia stosowania zasad dostępności od początku procesu powstawania zawartości sieci.

Pierwszym międzynarodowym aktem całościowo ujmującym prawa osób niepełnosprawnych jest Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

Konwencja weszła w życie 3 maja 2008 r. Jej artykuł dziewiąty nosi tytuł „Accessibility”.

Dostępność rozumiana jest w nim jako dostępność do miejsc fizycznych, do technologii, systemów informacyjno-komunikacyjnych i do Internetu.

Polska podpisała konwencję w marcu 2007 r. [Dz.U. 2012 poz. 1169], przy czym uroczystość, podczas której prezydent Bronisław Komorowski ratyfikował ten dokument, miała miejsce 6 września 2012 r.

Zaktualizowano