Wstęp

Osoba fizyczna, Barbara Cholewa, zobowiązuje się zapewnić dostępność niniejszego serwisu internetowego, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron serwisu , prowadzącego działalność w latach 1982-2006.

 • Data publikacji strony internetowej: .
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Serwis internetowy Stowarzyszenia Młodzieży Niepełnosprawnej ALFA jest zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Szczegóły dostępne są w raporcie z wdrożenia WCAG w serwisie alfa-bytom.pl, uwzględniającym kryteria sukcesu.

 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Cholewa.
 • E-mail: b.cholewa[at]interia.pl.
 • Telefon: +48 798 494 777.

Skargi i odwołania

Osoba zgłaszająca ma prawo zgłosić lub wnioskować:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie osoby zgłaszającej musi zawierać poniższe dane:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich [ https://bip.brpo.gov.pl ].

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek jest dziesięciopiętrowym wieżowcem, do wejścia prowadzą schody i podjazd dla wózków inwalidzkich.
 2. Przy wejściu, po lewej stronie, znajduje się domofon.
 3. W wieżowcu nie ma oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
 5. Przed budynkiem jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Cechy dostępności serwisu

Termin dostępność w odniesieniu do stron serwisu „Stowarzyszenie Młodzieży Niepełnosprawnej ALFA” oznacza zapewnienie łatwego odbioru dokumentów.

Dotyczy to wszystkich Użytkowników Sieci; czyli także tych którzy posiadają ograniczenia; takie jak:

 1. niepełnosprawność — Użytkownik może być osobą niesłyszącą, niewidzącą, niedowidzącą, może mieć problemy z poruszaniem się czy chorować na padaczkę fotogenną (światłoczułą),
 2. ograniczenia sprzętowe — Użytkownik może mieć wolne łącze internetowe, może nie używać klawiatury lub myszki,
 3. ograniczenia programowe — Użytkownik może używać różne przeglądarki i systemy operacyjne,
 4. ograniczenia środowiskowe — Użytkownik może mieć problemy związane z rozpraszaniem uwagi podczas przeglądania dokumentu.

W serwisie dostępnym pod domeną alfa-bytom.pl, będącym zestawem stron internetowych, brak jest treści (informacji i wrażeń sensorycznych) naruszających kryteria sukcesu na poziomie A, na poziomie AA oraz na poziomie AAA.

Spełnione kryteria sukcesu można prześledzić w tabeli dostępnej na kolejnej stronie.

Warto wiedzieć, że …

Różne wersje WCAG to standardy techniczne, opracowywane przez grupę roboczą ds. Ułatwień dostępu, która jest częścią organizacji World Wide Web Consortium (W3C) i Web Accessibility Initiative (WAI).

WCAG 2.0 opublikowano 11 grudnia 2008 roku, a WCAG 2.1 5 czerwca 2018 roku

WCAG 2.2 opublikowano jako rekomendację kandydacką 17 maja 2023 roku. 9 nowych kryteriów sukcesu odnosi się do potrzeb osób z zaburzeniami poznawczymi lub z trudnościami w uczeniu się, do użytkowników urządzeń mobilnych i użytkowników e-booków. Ponieważ treść zgodna z wersją 2.2 będzie również zgodna z 2.1 i 2.0 — jest to często nazywane kompatybilnością wsteczną.

Zaktualizowano